DOKUMENTE

PROGRAMI VJETOR I SHKOLLES / PROGRAMI VJETOR I DREJTORIT TE SHKOLLES

PROGRAMI VJETOR I SHFK “LIRIA” PER VITIN SHKOLLOR 2023/2024 

PLAN – PROGRAMI I PUNËS SË DREJTORIT TË SHKOLLËS

PROGRAMI VJETOR I MENTORIT DHE KËSHILLIT TË SHKOLLËS

SHPALLJE / KONKURSE

Konkurs