ООУ „ЛИРИЈА“

КАДЕ ЗНАЕЊЕТО ИМА СВОЈА ГЕНЕЗА

За нас

ООУ „ЛИРИЈА“

Основното училиште „Лирија“ - Тетово, работи во централното подрачје на градот. Се наоѓа на улицата Дервиш Цара, односно патот кој води до општина Тетово и каде учениците се школуваат на два наставни јазици: албански и македонски.
Во учебната 2021/22 година во училиштето се запишани 1170 ученици распоредени во 46 паралелки. За паралелките со помал број ученици е побарана согласност од Министерството за образование и наука. Наставата се одвива на албански и на македонски јазик, додека англискиот јазик се изучува како прв странски јазик од прво одделение до деветто одделение и францускиот како втор странски јазик од 6-9 одделение. 
Оваа учебна година има вкупно 46 паралелки и тоа: 28 со настава на албански јазик, 18 со настава на македонски јазик. 
Во нашето училиште има и паралелки за ученици со попреченост и ментален развој. Има ученици од 1-9 одделение со кои работат 3 наставници. Наставата со овие ученици се одвива на албански јазик.

Учество во проекти

Како што знаеме, нашето училиште учествува во европски проект наречен Еразмус+ . Како дел од овој проект, учениците од нашето училиште заедно со нивните наставници остварија патувања, прво патување во Хрватска, потоа во Истанбул (Турција) и оваа недела во Грција.

НДЦ Скопје е профилиран како интеркултурен центар, кој континуирано креира и развива иновативни образовни стратегии, односно пристапи и ресурси, поддржувајќи ги наставниците, учениците и родителите во креирањето на нови и успешни интеркултурни практики.

Нашето училиште е партнер во реализацијата на проекти во рамките на оваа организација.

Училиштата од 21 век обезбедуваат постојано менторство и вредни ресурси за зајакнување на вештините на директорите на училиштата, наставниците и креаторите на политиките. Сите основни училишта (ученици на возраст од 10 до 15 години) добија Micro: bits (џебни компјутери) кои ќе им помогнат на младите да научат нови дигитални вештини и програмски вештини на забавен и интерактивен начин.